Gotine geleri


Gotina kesan

HO DA MO DA CU RO DA!... ( Bu sözün anlami derin bir hicligi ve boslugu anlatir... yazmissin, yapmissin ne kiymeti var...gecen gecti ...Ölüm var iste... herseyin sonunda ...demek ister...) Asagida bir köy büyügümüz`den Amoja Sedime`den dinleyip not ettigim halk kültürümüze ait bazi örnekler var...Bu örnekleri cogaltmak sanirim biraz gec kalinmissa da halen acil bir görev...kalanlarin unutulup yok olmamasi icin...


Bila dil be, bila dil be
Turè parsè li nava mil be
Balifa li ber serè min kevir be
Parsa min li nav gawir be....!!


Ewrè gurgurok
Jina malgerok
Mèrè virvirok
Tistek nine!!!


Gotin lawè te hene
Gotin dèlan birin !
Gotin qîze(kecèn) tejî hene
Gotin guran birin!


Zarok ji dè de ètim (sèwî) dimînin.
Ji bavè de sèwî namînin.


Bi sev terî bi rev here
Bi roj terî bi co here! ( ji bo qize azeba nifir!!!)


Ewha hatiye ewha dice
Dünya xaliye vala ù betale...


Mèra mèr kust
Fatè hur ù pzur sust!...


Lawo lawo dizanî cer bùye!
Lawikè ser sergo keceki ser tennurè revandiyè..
( Jibo zewaca feqîra gotin)


Zewac girè gu ye:

Ne bi dev vedibe.

Ne jî bi dest !!!...


Duvè mihè ji mihè re bargiranî nine!


Me gihayè colè nexwariye,
Me nanè Cota xwariye...!


Mala azeban li ser pist wane


Av wexwara di gewriya wî da dixuya.


Beza pisikè heta kadînè!


Ji xezalè bezatir nîne lè ew ji nisibè xwe dixwe!


Diwarè rastiyè hilnawese!


Pîre bawernedikir mèr bike,

Mèr kir malhestekè dixwaze!


Qederè, qederè kes nizane ci tederè


Xuyè sîrîn heta pîrîn!


Kesèn xèrnexwaz ji kisè xwe dixwe...


Kecelo navè min li te kumè min le serè te!


Zeviya kevirè hùr Qiza porè dirèj,

manga qocè kin ; bi nav ù dengin!


Mirov  bibe seyè nav gund,

lè nebin birayè picùk !


Hercîyê bide xwadê bidê,

hercîyê nede,

xwadê bike mar pêva vede.


Mi sond xwari bi weleye

Quris nadim ser pereye

Kesî nagirim ji xeynî lawè xalè xweye


Ez qayil nebum tu palebi

Sarè caniya sè salibî

Li ser defter u qeleman de ewarebî!


Yekcara ji Amoja Helîme diyaminra digot:

Mirov te xwedikin ù berdin kincan (Ji bo kinc sustandin a digot!)


Amoca Helime


Dîya min (Amoja Sedîme) ji bo bave min (Hesenè Ape Cibrail) digot :


Hola me dipirsî li ser xaniye
Hesan delal tu swar bù yî li tor caniye
Xwezil bi wan demana...
Tu dihati Sevima xwe bi mèvaniye!


Stenbola sewiti pir mezine
Ser ù binè wî kes nabîne
Teberè min digere ji bejna diya xwere,
Fistanekî nabîne..


Ji bo Amoja Helime diya min digot ki: Deve te tijî xunba jî wè te dida kenandin!


Amoca Sedime


Hespa hurbez
Jina di mal de bi lez ù bez
Mèrè di civakanda bè ez!
Ne tisten...!!!


Disa, Ehme Silemin Jibo talana Fila gotiye:

Xwèdeyo...!
Ez Xwedèbim,
Vè zulmè qebul nakim!
Heger tu qebul dîkîjî qebul bike!!!.


Gotin : Ehmè Silèmin(Bavè Qasim Begè)


Du xweng cûne beravè û weha gotine:

Ez cùme Kovikè beravè

Disom kincè bira ù bavè

Xwedè èdi vè xeribiyè

Ji dilè me bavèje!


Gotin:(Diya Mala Usinî -Pira Bor)
Tamer Akkoyun