Kovik'ta cem ve kis manzaralari


Cem-1.jpg
Cem-1.jpg
Cem-10.jpg
Cem-10.jpg
Cem-2.jpg
Cem-2.jpg
Cem-3.jpg
Cem-3.jpg
Cem-4.jpg
Cem-4.jpg
Cem-5.jpg
Cem-5.jpg
Cem-6.jpg
Cem-6.jpg
Cem-7.jpg
Cem-7.jpg
Cem-8.jpg
Cem-8.jpg
Cem-9.jpg
Cem-9.jpg
Dangi.jpg
Dangi.jpg
Dar.jpg
Dar.jpg
Golasar(Zwistan).jpg
Golasar(Zwistan).jpg
Golasar(Zwistan)1.jpg
Golasar(Zwistan)1.jpg
Golasara giderken.jpg
Golasara giderken.jpg
Kurban-2.jpg
Kurban-2.jpg
Semah-1.jpg
Semah-1.jpg
Semah-2.jpg
Semah-2.jpg
Semah-3.jpg
Semah-3.jpg
Zwistan-1.jpg
Zwistan-1.jpg
Zwistan-2.jpg
Zwistan-2.jpg

Foto:Hasan Yuvanc-2004 ©kovik.de